Advisory Board eller Bestyrelse?

   Advisory Board

   Et advisory board er en gruppe, som giver ikke-bindende strategisk rådgivning til ledelsen af en virksomhed, organisation eller forening.

   Et advisory board kan derfor minde om en bestyrelse, og bliver derfor ofte beskrevet ud fra, hvad det ikke er i forhold til en bestyrelse: Et advisory board har ikke det juridiske ansvar for virksomheden og har ikke magten til at tage beslutninger. Og det er jo naturligt, at magten følger ansvaret og omvendt. Det har den væsentlige konsekvens, virksomhedslederen via et advisory board kan få strategisk rådgivning og sparring, men ikke afgiver beslutningsmagten. Derfor bliver advisory boards ofte bruge af mindre og mellemstore virksomheder (SMV'er) og af ejerledere, som ønsker sparringen, men som ikke føler sig klar til at afgive magten over virksomheden til en bestyrelse.

   Man ser også advisory boards blive brugt som supplement til en bestyrelse. Netop på grund af bestyrelsens juridiske ansvar, kan bestyrelsesarbejdet blive tungt og formelt, og selv meget store virksomheder kan vælge at have et advisory board at sparre med om strategien - som så efterfølgende skal formelt vedtages i bestyrelsen.

   Et advisory board består typisk af 4-6 personer, men kan være både flere og færre. Det vigtigste er, at de har kompetencer, som supplerer og komplementerer virksomhedslederens i forhold til de strategiske udfordringer, virksomheden står overfor. Derfor vælges medlemmerne af advisory boardet typisk for 1-2 år ad gangen, hvorefter virksomhedslederen tager stilling til, om behovet for kompetencer har ændret sig og om hun/han derfor skal udskifte et medlem for at få andre kompetencer ind.

   Bestyrelse

   For et aktieselskab er det ifølge aktieselskabslovens (ASL) § 49 et lovkrav at selskabet har en bestyrelse på mindst tre medlemmer. Opfylder selskabet ikke mindstekravet, skal selskabet opløses. Bestyrelsesmedlemmer der er valgt af medarbejdere, tælles ikke med i mindstekravet. Ifølge aktieselskabslovens § 4, stk. 1 nr. 6 skal selskabets vedtægter beskrive antallet af medlemmer i bestyrelsen og valgperioden.

   For anpartsselskaber gælder det ifølge anpartsselskabslovens § 19, at det er op til stifterne af selskabet jf. anpartsselskabslovens § 4, stk. 1, om selskabet skal ledes af en bestyrelse, direktion eller begge dele. Anpartsselskabslovens § 19 siger, at har et anpartsselskab en direktion eller bestyrelse, er det denne, der står for ledelsesopgaverne. Har selskabet både en direktion og bestyrelse, er det bestyrelsen der er øverst i hierarkiet.

   En bestyrelse forestår, sammen med en direktion, ledelsen af et selskabs opgaver. Det er bestyrelsens opgave at sørge for, at selskabet drives på forsvarlig måde, således at selskabets formål opfyldes.

   Bestyrelsen sørger for, at ansætte en kvalificeret direktion. I et selskab, hvor alle anparter eller aktier ejes af én person, er det i praksis denne person, der bestemmer, hvem direktionen skal bestå af. Det skyldes, at eneejeren, såfremt vedkommende er utilfreds med valget af direktionen, kan indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med henblik på at vælge en ny bestyrelse, som vil vælge en direktion i overensstemmelse med eneejerens ønsker.

   En bestyrelse har den overordnede ledelse af selskabet og direktionen den daglige ledelse. Bestyrelsen skal bl.a.:

   • Udstikke retningslinjerne for direktionens arbejde.
   • Træffe beslutninger af usædvanlig art og af stor betydning for selskabet.
   • Påse forsvarlig formueforvaltning samt at lovgivningens krav om bogføring er overholdt.
   • Nøje gennemlæse og underskrive årsregnskabet, hvis de kan godkende det.

    

   Bestyrelsesguide

   Skab en bestyrelse, der hjælper din virksomhed med at vokse. En bestyrelse kan og skal være
   meget mere end et retskrav. Den skal være en aktiv del af din virksomhed, som skaber værdi.

   Af samme grund skal du som virksomhedsejer være bevidst om, at det forpligter dig selv, hvis
   bestyrelsen skal fungere optimalt. Det er en udfordring at få eksterne personer ind, som har
   holdninger og meninger til, hvordan virksomheden skal drives. Men meningen er jo netop, at bestyrelsen udfordrer og stiller skarpt på det, der skal forbedres.

   netvækst har sammen med DI udarbejdet en bestyrelsesguide til iværksættere som du finder her

   Hvor finder du medlemmer til dit advisory board eller bestyrelse?

   Vi har samlet de sider, hvor du kan finde bestyrelses- eller advisory board medlemmer

    

   De juridiske dokumenter

   På Dokumenter.dk kan du nemt og effektivt selv udarbejde professionelle dokumenter online, herunder Bestyrelseskontrakt og Advisory Board aftale.

   Dokumenter.dk guider dig hele vejen og integrerer automatisk virksomheds oplysninger fra CVR i dokumenterne, som du kan sende til digital underskrift via platformens signeringsmodul. Det tager kun få minutter.

   Dokumenter.dk er Danmarks største platform for juridiske dokumenter og branchegodkendt af Danske Advokater og FSR – danske revisorer. Alle dokumenter ajourføres af erfarne advokater, der bruger de samme skabeloner i egne sager. Det er din sikkerhed for kvalitet.

   Find dokument og læs mere om

   Bestyrelseskontrakt

   Advisory Board aftale

   Start-Up dokumenter

   EF-PV-1273018971
   Virksomhedsordningen kan hermed, hvis den bruges rigtigt, udjævne den skattepligtige indtægt mellem ”gode” og ”dårlige” år.
   Startupsvar.dk